A szeretet törvénye
hatályon kívül  helyezi a tízparancsolatot


Az új szeretetparancsolat veszi át a tízparancsolat helyét, mivel az Újszövetség betölti és
hatályon kívül helyezi az Ószövetséget.
Amikor Jézus betöltötte az Ószövetséget, új szövetséget hozott létre az Ő vérében. (Zsid.
12:24) A Zsidókhoz írt levél elmondja nekünk, hogy az Újszövetség egy jobb szövetség, mely jobb
ígéretek alapján köttetett. (Zsid.8:6)
Világos, hogy nem élhetsz az Ószövetség alatt, az akkori szövetség szerint, ha sikeres
keresztény akarsz lenni, mert az a szövetség szellemileg halott embereknek adatott, akik nem voltak
újjászületve. Nem beszélve arról, hogy az Ószövetséget egy új és jobb szövetség hatályon kívül
helyezte. Lépj be az Újszövetségbe, és ismerd meg, mit mond Isten neked, mint újjászületett
hívőnek, akinek szellemi emberét Ő teremtette újjá. (II. Kor. 5:17)
Az apostoli levelek a Gyülekezetnek — vagyis neked és nekem — íródtak. Így, ha meg akarod
ismerni, mit mond neked Isten, a Bibliának azokat a leveleit olvasd, amiket közvetlenül neked írtak.
Mi volt az az új törvény, amit Jézus adott nekünk az Újszövetségben? Egy parancsolat: "ÚJ
PARANCSOLATOT adok nektek, HOGY EGYMAST SZERESSÉTEK, amint én szerettelek titeket,
úgy SZERESSÉTEK TI IS EGYMÁST." (Ján. 13:34)
Ha ezt mondod valakinek, azonnal megkérdi: "Azt akarod ezzel mondani, hogy nem kell
betartanunk a tízparancsolatot?" Tudod, sokakat olyan vallásos tanításokkal itattak át, hogy nem
értik, mit mond a Biblia az új szeretet parancsolatról.
Nos, nekünk, akik Krisztusban vagyunk, nincs szükségünk arra, hogy a tízparancsolat bármely
részének próbáljunk engedelmeskedni. Miért? Azért, mert ha a szeretet új parancsolatában járunk,
be fogjuk tölteni az Ószövetség összes parancsolatát.
Ez világosan látható a Római levélben. Pál így mondja: "... aki szereti a felebarátját, a
törvényt betöltötte." (Róm. 13:S)
RÓMA 13:8-10
8. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek;
mert AKI SZERETI A FELEBARÁTJÁT A TÖRVÉNYT BETÖLTÖTTE.
9. Mert ez: NE paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne
kívánj, és VALÁMELY MÁS PARANCSOLAT VAN, EBBEN AZ IGÉBEN
FOGLALTATIK EGYBE: SZERESSED FELEBARÁTODAT MINT
TENMAGADAT.
10. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. ANNAKOKÁÉRT A
TÖRVÉNYNEK BETÖLTÉSE A SZERETET.
Itt a Biblia azt mondja, hogy ha szeretjük egymást, betöltöttük az Ószövetség törvényét annak
minden rendelkezésével, előírásával és parancsolatával együtt. Ha szeretetben jársz, nincs
szükséged semmi más parancsolatra.
A Biblia szerint: "Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog." (II. Kor.
13:1)
Szeretnék neked adni három újszövetségi tanúbizonyságot, melyek azt bizonyítják, hogy az
Újszövetség szeretet törvénye hatálytalanítja, illetve betölti az ószövetségi tízparancsolatot.
Olvashatjuk a Zsidókhoz írt levélben, hogy az Újszövetség szeretete a szívünkbe van írva.
Zsidó 5:7-13
7. Mert ha az az ELSŐ [szövetség] kifogástalan lett volna, nem kerestetett volna
hely a MÁSODIKNAK [az új szövetségnek).
8. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel
házával és Júdeának házával ÚJ
SZÖVETGÉGET kötök.
9. Nem azon szövetség szerint, amelyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor
kézen fogtam őket, hogy kivezessem Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg
abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, mondja az Úr.
10. Mert EZ AZ A SZÖVETSÉG, amelyet kötök az Izráel házával, ama napok
múltán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, És Az Ő
SZÍVÖKBE ÍROM AZOKAT, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem.
11. És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyafiát, mondván: Ismerd
meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig.
12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról
meg nem emlékezem.
13. Mikor ÚJRÓL beszél [új szövetségről], ÓVÁ TETTE Az ELSŐT; ami pedig
megavul és megvénhedik, KÖZEL VAN Az ENYÉSZETHEZ.
Ez az Ige kijelenti, hogy Isten új parancsolatot ad majd nekünk, amit Ő fog beírni a
szívünkbe. Az Ige szerint a szeretet ezen új parancsolata betölti, vagyis régivé és elavulttá teszi az
első szövetséget annak ószövetségi parancsolataival együtt. Más szóval, az Újszövetség hatályon
kívül helyezi az Ószövetséget.
Most nézzük meg, mit mondott Jézus a szeretet új parancsolatáról. Íme, még egy újszövetségi
igei tanúbizonyság arról, hogy a szeretet új parancsolata beíratott a szívünkbe és elménkbe, és
átvette az ószövetségi tízparancsolat helyét.
ZSIDÓ 10:7-10; 14-17
7. Akkor mondám [Jézus]: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam),
hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.
8. Lentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való
áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél amelyeket a TÖRVÉNY szerint
visznek,
9. Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat.
ELTÖRLI Az ELSŐT [az első szövetséget], hogy MEGHAGYJA A MÁSODIKAT [a
második szövetséget].
10. Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus
testének megáldozása által.
14. Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
15. Bizonyságot tesz pedig erről mi nekünk a Szent Szellem is, mert minekutána
előre mondotta:
16. Ez Az A SZÖVETSÉG, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr:
ADOM Az ÉN TÖRVÉNYEIMET Az Ő
SZÍVEIKBE, ÉS AZ Ő ELMÉJÜKBE ÍROM BE AZOKAT.
17. Azután így szól: És Az Ő BŰNEIKRŐL És ÁLNOKSÁGAIKRÓL TÖBBÉ
MEG NEM EMLÉKEZEM.
Az Ószövetség alatt a parancsolat szó többes számban szerepel: parancsolatok. Az
Újszövetség alatt viszont egyes számban van, mivel egyetlen parancsolat van, és az a szeretet
törvénye. És ez a parancsolat van beírva újjáteremtett szellemünkbe, vagyis szívünkbe.
Emlékezz, mit mond a Zsidó 8:10 "Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával,
ama napok után, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ó' szívükbe írom
azokat... "
Ha a szeretet törvénye beíratott a szívedbe, és Isten szeretetének világosságában jársz, nem
fogod megszegni a tíz parancsolat egyikét sem. Láthatod, hogy az ószövetségi parancsolatok azért
adattak, hogy megfékezzék a bűnt. De ha te szeretetben jársz, Isten egyetlen parancsolatát sem
szeged meg.
Ha szeretetben jársz, nem fogsz hazudni senkiről, nem fogsz lopni senkitől, igaz? Bizony,
nem! Ha szeretetben jársz, nem fogsz senkit megölni. Ha szeretetben jársz, nem fogsz gonoszságot
elkövetni felebarátoddal szemben.
Ezért, ha szeretetben jársz, nem kell azzal próbálkoznod, hogy megfelelj az Ószövetség
minden törvényének és parancsolatának. Csak maradj meg abban az egy új parancsolatban, amit
Jézus adott — a szeretet törvényében — és aszerint élj.
Az Újszövetség a szeretet törvényét a királyi törvénynek is hívja, mert ez Istennek isteni
szeretetén alapul.
JAKAB 2:8,9
8. Ha ellenben megtartjátok A KIRÁLYI TÖRVÉNYT az Írás szerint: SZERESD
FKLEBARÁTODAT, MINT TENMAGADAT, jól cselekesztek.
9. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény alatt,
mint annak megrontói.
Mi a királyi törvény a Biblia szerint? Ez az Ige jelenti ki a királyi törvényt: "Szeresd
felebarátodat, mint tenmagadat." A szeretet törvénye a királyi törvény, mert ez az isteni fajta
szereteten alapul.
Ha szeretetben jársz, senkinek sem kell olyan parancsolatot előírni a számodra, hogy "Ne
hazudj X. Y. felől vagy ne lopd meg őt." Ha valóban betartod az Újszövetség szeretet parancsolatát,
akkor nem lopsz meg senkit, nem fogsz hazudni senki felől, mert Isten szeretete lakozik az
újjáteremtett szívedben...
Néha így szoktam ezt fogalmazni: Mivel Isten szeretete a szívemben lakozik, nem kell
aggódnom afelől, hogy lopni vagy hazudni fogok. Valójában, sem lopni sem hazudni nem fogok,
mert ez az "akarat" nincs meg bennem!
Erről eszembe jut az a történet, amit D. L. Moody mesélt nekem. Felkereste őt egyszer egy
fiatal hölgy, aki azt mondta: "Keresztény akarok lenni, de egyszerűen imádok táncolni.
Próbálkoztam már, hogy lemondjak a táncról, hogy keresztény lehessek, de sehogy sem sikerült."
Természetesen a világias táncról beszélt.
Moody úr azt mondta neki: "Semmi baj sincs, kedves hölgyem, egyszerűen csak adja át a
szívét Jézusnak és táncolhat majd, amennyit csak akar."
Moody úr elmesélte, hogy néhány nappal később találkozott ezzel a fiatal nővel az utcán. A
nő rámosolygott és így szólt: "Moody úr, most már értem, amit mondott. Nincs meg bennem az
akarat!"
Nos, megeshet, hogy még néha-néha elbukunk a hústest miatt — mivel az még nincs
megváltva —, vagy elménk miatt, ha nem szántunk időt arra, hogy megújítsuk.
Ha azonban valóban újjászülettél, az akarat, hogy vétkezz már elmúlt. Lehet, hogy néha
megbotlasz a hústested miatt, de a szellemedben már nincs meg az akarat, amely bűnre vinne!
Egy másik érdekes dolog Isten szeretetével kapcsolatban az, hogy ez a szeretet az ember
szívében van, nem pedig az elméjében vagy akár a testében.
Miért az ember szívében van Isten szeretete? Azért, mert az embernek a szíve az egyedüli
része, ami újjá lett teremtve.
Menjünk vissza az Ószövetségbe, és nézzük meg, mit prófétált Ezékiel arról, hogy az ember
új szívet kap majd az Újszövetségben.
EZÉKIEL 11:19
19. És adok nékik egy szívet, és ÚJ szellemet [szívet] Adok BELÉTEK, és
ELTÁVOLÍTOM A KŐSZÍVET az ő testükből, és adok nékik ÚJ SZÍVET.
Láthatod, hogy Isten az Ószövetség alatt prófétált arról, hogy eljön az a nap, amikor
eltávolítja régi kőszívűnket, és új, gyengéd, szerető szívet helyez belénk.
ÉZÉKIEL 36 :25-28
25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden
tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítalak titeket.
26. És adok néktek ÚJ SZÍVET, és ÚJ SZELLEMET adok belétek, és elveszem a
KŐSZÍVET testetekbő1, és adok néktek HÚSZÍVEKET.
27. És az ÉN SZELLEMEMET adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én
parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
28. És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s
én leszek néktek Istenetek.
Ezek a versek világosan utalnak arra az áldásra, ami a zsidókra vár. (28. vers) Isten
megígérte, hogy azon a földön fognak lakni, amit Isten az ő atyáiknak adott. Megígérte, hogy
a zsidók az Ő népe lesznek, és Ő lesz nekik Istenük.
Ezeket a verseket lehet azonban az Úr Jézus Krisztus gyülekezetére is vonatkoztatni.
Ezek az Igék előremutatnak az Újszövetségre, amikor az ember szíve megváltozik és újjá
teremtetik az újjászületés során.
II. KORINTHUS 5:17
17. Azért, ha valaki Krisztusban van, ÚJ TEREMTÉS az; a régiek elmúltak, ímé
újjá lett minden [az ember szellemében].
Jeremiás is prófétált az eljövendő Újszövetségről és az eljövendő változásról az ember
szívében az újjászületéskor.
JEREMIÁS 31:33,34
33. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt
mondja az Úr: TÖRVÉNYEMET Az Ő BELSEJÜKBE HELYEZEM, és az ő
SZÍVÜKBE írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
34. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyafiát, mondván:
Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől
fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről
többé meg nem emlékezem.
Ezek az igeversek a Gyülekezetre vonatkoznak — Krisztus Testére. Honnan tudjuk, hogy a
Gyülekezetre vonatkoznak? Onnan, hogy a Zsidókhoz írt levél szerzője ezeket a verseket idézte a
Gyülekezetre utalva.
ZSIDÓ 8:10
10. Mert EZ AZ A SZÖVETSÉG, melyet kötök az Izráel házával, ama napok
múltán, mond az Úr: ADOM AZ ÉN TÖRVÉNYEMET AZ Ő ELMÉJÜKBE, ÉS
AZ Ő SZÍVÜKBE ÍROM AZOKAT, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem
népem.
Ebben a versben a Zsidókhoz írt levél írója a Jeremiás 31:33-34 ószövetségi igeverseket idézi,
amelyek előre tekintenek arra az időre, amikor Isten egy új szövetséget köt, amiben az ember szíve
megváltozik. Az Újszövetségben az ember szíve vagyis szelleme az, ami megváltozik.
Kérlek, figyeld meg, mit mondott még Isten: "Adom az én törvényemet az ó' elméjükbe..."
Isten elménkben levő törvényei azok, amik megújítják, illetve átformálják gondolkodásunkat.
A Worrel New Testament fordítása szerint: "...Elméjükbe helyezem az én törvényeimet, és rá is
írom azokat szívükre... "
Isten elvárja tőlünk, hogy tegyünk valamit az elménkkel. Nekünk kell megújítanunk az
elménket az Ő Igéjével, hogy elménk összhangban legyen a Szent Szellemmel, Aki a szívünkben
lakik. Ha az elménk már megújult, az elménk és a szívünk összhangban lesz Isten Igéjével.
Mivel az ember szíve megváltozott az Újszövetségben, egy új szívet kapott, és egy új
parancsolat adatott az Újszövetségben. Az Újszövetség alatt maga Isten írja be a szeretet új
parancsolatát, vagy más szóval az isteni fajta szeretetnek új törvényét szívünkbe, vagyis
szellemünkbe.
RÓMA; 5:5
5. Az ISTENNEK SZERELME kitöltetett a MI SZÍVÜNKBE a SZENT
SZELLEM által, ki adatott nékünk.
Hova töltetett ki Isten szeretete? A szívünkbe. Láthatod, hogy az Ószövetség alatt Isten a
tízparancsolatot kőtáblákra írta az Ő ujjával. (II. Móz. 24:12, 31:18) Amikor a Biblia Isten ujjáról
beszél, az a Szent Szellemre vonatkozik.
Az Ószövetség alatt az emberek szíve még nem volt újjászületve. Ebben az értelemben
kőszívűk volt, vagyis szívük nem volt újjáteremtve. Így Isten szeretetét nem lehetett kitölteni a
szívükbe a Szent Szellem által. Az Újszövetségben viszont a szívünk újjá lett teremtve az
újjászületéskor, és a kőszívből hússzív lett.
Az Újszövetség idején, Isten az Ő új szeretet parancsolatát nem kőtáblákra írta. Isten ujja — a
Szent Szellem — által egy parancsolatot írt be újjászületett szívünkbe, vagyis szellemünkbe. Azt a
parancsolatot írta be a szívünkbe, hogy szeressük egymást, mert ez az egy parancsolat betölti az
Ószövetség minden más parancsolatát.
Az Ószövetségben a törvény senkit sem tudott tökéletessé tenni. A bikák és bakok vére csak
jóvátétel volt, illetve elfedte az izraeliták bűneit, akik nem voltak újjászületve.
De Jézusnak kiválóbb szolgálata van, mint Mózesnek volt. Isten adta a törvényt Mózesnek,
Jézus pedig bevezetett egy új szövetséget az Ő saját vére által. Jézus egy jobb szövetséget vezetett
be, mint amilyen Mózesé volt, mert jobb ígéretek alapján köttetett, és ezt Jézus tulajdon vére
hitelesítette.
És az Úr Jézus Krisztus vére által, amikor újjászületünk és Isten a szívünket újjáteremti,
bűneinket nemcsak elfedi, hanem eltörli azokat, megtisztít bennünket. Isten azért tudta a szeretet
törvényét a szívünkbe írni, mert a szíveinket megtisztította és újjáteremtette.
Milyen szeretet lett kitöltve a szívünkbe? Ez a szeretet természetes, emberi szeretet? Nem; ez
az a fajta szeretet, ami Isten, mert Isten — szeretet.