/>>

Győzelem a társkeresésben

Nem mindig a nyertes a győztes.A győzelem attól függ,hogy minden nap készen állsz -e arra,hogy győzz a hétköznapok felett!A mai példázat,tanítás vagy ima ehhez a győzelemhez akar segítséget adni.

246.Hagin:A szeretet 3/2.A szeretet törvénye hatályon kívül helyezi a tízparancsolatot

 

A szeretet törvénye
hatályon kívül  helyezi a tízparancsolatot


Az új szeretetparancsolat veszi át a tízparancsolat helyét, mivel az Újszövetség betölti és
hatályon kívül helyezi az Ószövetséget.
Amikor Jézus betöltötte az Ószövetséget, új szövetséget hozott létre az Ő vérében. (Zsid.
12:24) A Zsidókhoz írt levél elmondja nekünk, hogy az Újszövetség egy jobb szövetség, mely jobb
ígéretek alapján köttetett. (Zsid.8:6)
Világos, hogy nem élhetsz az Ószövetség alatt, az akkori szövetség szerint, ha sikeres
keresztény akarsz lenni, mert az a szövetség szellemileg halott embereknek adatott, akik nem voltak
újjászületve. Nem beszélve arról, hogy az Ószövetséget egy új és jobb szövetség hatályon kívül
helyezte. Lépj be az Újszövetségbe, és ismerd meg, mit mond Isten neked, mint újjászületett
hívőnek, akinek szellemi emberét Ő teremtette újjá. (II. Kor. 5:17)
Az apostoli levelek a Gyülekezetnek — vagyis neked és nekem — íródtak. Így, ha meg akarod
ismerni, mit mond neked Isten, a Bibliának azokat a leveleit olvasd, amiket közvetlenül neked írtak.
Mi volt az az új törvény, amit Jézus adott nekünk az Újszövetségben? Egy parancsolat: "ÚJ
PARANCSOLATOT adok nektek, HOGY EGYMAST SZERESSÉTEK, amint én szerettelek titeket,
úgy SZERESSÉTEK TI IS EGYMÁST." (Ján. 13:34)
Ha ezt mondod valakinek, azonnal megkérdi: "Azt akarod ezzel mondani, hogy nem kell
betartanunk a tízparancsolatot?" Tudod, sokakat olyan vallásos tanításokkal itattak át, hogy nem
értik, mit mond a Biblia az új szeretet parancsolatról.
Nos, nekünk, akik Krisztusban vagyunk, nincs szükségünk arra, hogy a tízparancsolat bármely
részének próbáljunk engedelmeskedni. Miért? Azért, mert ha a szeretet új parancsolatában járunk,
be fogjuk tölteni az Ószövetség összes parancsolatát.
Ez világosan látható a Római levélben. Pál így mondja: "... aki szereti a felebarátját, a
törvényt betöltötte." (Róm. 13:S)
RÓMA 13:8-10
8. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek;
mert AKI SZERETI A FELEBARÁTJÁT A TÖRVÉNYT BETÖLTÖTTE.
9. Mert ez: NE paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne
kívánj, és VALÁMELY MÁS PARANCSOLAT VAN, EBBEN AZ IGÉBEN
FOGLALTATIK EGYBE: SZERESSED FELEBARÁTODAT MINT
TENMAGADAT.
10. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. ANNAKOKÁÉRT A
TÖRVÉNYNEK BETÖLTÉSE A SZERETET.
Itt a Biblia azt mondja, hogy ha szeretjük egymást, betöltöttük az Ószövetség törvényét annak
minden rendelkezésével, előírásával és parancsolatával együtt. Ha szeretetben jársz, nincs
szükséged semmi más parancsolatra.
A Biblia szerint: "Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog." (II. Kor.
13:1)
Szeretnék neked adni három újszövetségi tanúbizonyságot, melyek azt bizonyítják, hogy az
Újszövetség szeretet törvénye hatálytalanítja, illetve betölti az ószövetségi tízparancsolatot.
Olvashatjuk a Zsidókhoz írt levélben, hogy az Újszövetség szeretete a szívünkbe van írva.
Zsidó 5:7-13
7. Mert ha az az ELSŐ [szövetség] kifogástalan lett volna, nem kerestetett volna
hely a MÁSODIKNAK [az új szövetségnek).
8. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel
házával és Júdeának házával ÚJ
SZÖVETGÉGET kötök.
9. Nem azon szövetség szerint, amelyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor
kézen fogtam őket, hogy kivezessem Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg
abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, mondja az Úr.
10. Mert EZ AZ A SZÖVETSÉG, amelyet kötök az Izráel házával, ama napok
múltán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, És Az Ő
SZÍVÖKBE ÍROM AZOKAT, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem.
11. És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyafiát, mondván: Ismerd
meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig.
12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról
meg nem emlékezem.
13. Mikor ÚJRÓL beszél [új szövetségről], ÓVÁ TETTE Az ELSŐT; ami pedig
megavul és megvénhedik, KÖZEL VAN Az ENYÉSZETHEZ.
Ez az Ige kijelenti, hogy Isten új parancsolatot ad majd nekünk, amit Ő fog beírni a
szívünkbe. Az Ige szerint a szeretet ezen új parancsolata betölti, vagyis régivé és elavulttá teszi az
első szövetséget annak ószövetségi parancsolataival együtt. Más szóval, az Újszövetség hatályon
kívül helyezi az Ószövetséget.
Most nézzük meg, mit mondott Jézus a szeretet új parancsolatáról. Íme, még egy újszövetségi
igei tanúbizonyság arról, hogy a szeretet új parancsolata beíratott a szívünkbe és elménkbe, és
átvette az ószövetségi tízparancsolat helyét.
ZSIDÓ 10:7-10; 14-17
7. Akkor mondám [Jézus]: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam),
hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.
8. Lentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való
áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél amelyeket a TÖRVÉNY szerint
visznek,
9. Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat.
ELTÖRLI Az ELSŐT [az első szövetséget], hogy MEGHAGYJA A MÁSODIKAT [a
második szövetséget].
10. Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus
testének megáldozása által.
14. Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
15. Bizonyságot tesz pedig erről mi nekünk a Szent Szellem is, mert minekutána
előre mondotta:
16. Ez Az A SZÖVETSÉG, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr:
ADOM Az ÉN TÖRVÉNYEIMET Az Ő
SZÍVEIKBE, ÉS AZ Ő ELMÉJÜKBE ÍROM BE AZOKAT.
17. Azután így szól: És Az Ő BŰNEIKRŐL És ÁLNOKSÁGAIKRÓL TÖBBÉ
MEG NEM EMLÉKEZEM.
Az Ószövetség alatt a parancsolat szó többes számban szerepel: parancsolatok. Az
Újszövetség alatt viszont egyes számban van, mivel egyetlen parancsolat van, és az a szeretet
törvénye. És ez a parancsolat van beírva újjáteremtett szellemünkbe, vagyis szívünkbe.
Emlékezz, mit mond a Zsidó 8:10 "Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával,
ama napok után, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ó' szívükbe írom
azokat... "
Ha a szeretet törvénye beíratott a szívedbe, és Isten szeretetének világosságában jársz, nem
fogod megszegni a tíz parancsolat egyikét sem. Láthatod, hogy az ószövetségi parancsolatok azért
adattak, hogy megfékezzék a bűnt. De ha te szeretetben jársz, Isten egyetlen parancsolatát sem
szeged meg.
Ha szeretetben jársz, nem fogsz hazudni senkiről, nem fogsz lopni senkitől, igaz? Bizony,
nem! Ha szeretetben jársz, nem fogsz senkit megölni. Ha szeretetben jársz, nem fogsz gonoszságot
elkövetni felebarátoddal szemben.
Ezért, ha szeretetben jársz, nem kell azzal próbálkoznod, hogy megfelelj az Ószövetség
minden törvényének és parancsolatának. Csak maradj meg abban az egy új parancsolatban, amit
Jézus adott — a szeretet törvényében — és aszerint élj.
Az Újszövetség a szeretet törvényét a királyi törvénynek is hívja, mert ez Istennek isteni
szeretetén alapul.
JAKAB 2:8,9
8. Ha ellenben megtartjátok A KIRÁLYI TÖRVÉNYT az Írás szerint: SZERESD
FKLEBARÁTODAT, MINT TENMAGADAT, jól cselekesztek.
9. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény alatt,
mint annak megrontói.
Mi a királyi törvény a Biblia szerint? Ez az Ige jelenti ki a királyi törvényt: "Szeresd
felebarátodat, mint tenmagadat." A szeretet törvénye a királyi törvény, mert ez az isteni fajta
szereteten alapul.
Ha szeretetben jársz, senkinek sem kell olyan parancsolatot előírni a számodra, hogy "Ne
hazudj X. Y. felől vagy ne lopd meg őt." Ha valóban betartod az Újszövetség szeretet parancsolatát,
akkor nem lopsz meg senkit, nem fogsz hazudni senki felől, mert Isten szeretete lakozik az
újjáteremtett szívedben...
Néha így szoktam ezt fogalmazni: Mivel Isten szeretete a szívemben lakozik, nem kell
aggódnom afelől, hogy lopni vagy hazudni fogok. Valójában, sem lopni sem hazudni nem fogok,
mert ez az "akarat" nincs meg bennem!
Erről eszembe jut az a történet, amit D. L. Moody mesélt nekem. Felkereste őt egyszer egy
fiatal hölgy, aki azt mondta: "Keresztény akarok lenni, de egyszerűen imádok táncolni.
Próbálkoztam már, hogy lemondjak a táncról, hogy keresztény lehessek, de sehogy sem sikerült."
Természetesen a világias táncról beszélt.
Moody úr azt mondta neki: "Semmi baj sincs, kedves hölgyem, egyszerűen csak adja át a
szívét Jézusnak és táncolhat majd, amennyit csak akar."
Moody úr elmesélte, hogy néhány nappal később találkozott ezzel a fiatal nővel az utcán. A
nő rámosolygott és így szólt: "Moody úr, most már értem, amit mondott. Nincs meg bennem az
akarat!"
Nos, megeshet, hogy még néha-néha elbukunk a hústest miatt — mivel az még nincs
megváltva —, vagy elménk miatt, ha nem szántunk időt arra, hogy megújítsuk.
Ha azonban valóban újjászülettél, az akarat, hogy vétkezz már elmúlt. Lehet, hogy néha
megbotlasz a hústested miatt, de a szellemedben már nincs meg az akarat, amely bűnre vinne!
Egy másik érdekes dolog Isten szeretetével kapcsolatban az, hogy ez a szeretet az ember
szívében van, nem pedig az elméjében vagy akár a testében.
Miért az ember szívében van Isten szeretete? Azért, mert az embernek a szíve az egyedüli
része, ami újjá lett teremtve.
Menjünk vissza az Ószövetségbe, és nézzük meg, mit prófétált Ezékiel arról, hogy az ember
új szívet kap majd az Újszövetségben.
EZÉKIEL 11:19
19. És adok nékik egy szívet, és ÚJ szellemet [szívet] Adok BELÉTEK, és
ELTÁVOLÍTOM A KŐSZÍVET az ő testükből, és adok nékik ÚJ SZÍVET.
Láthatod, hogy Isten az Ószövetség alatt prófétált arról, hogy eljön az a nap, amikor
eltávolítja régi kőszívűnket, és új, gyengéd, szerető szívet helyez belénk.
ÉZÉKIEL 36 :25-28
25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden
tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítalak titeket.
26. És adok néktek ÚJ SZÍVET, és ÚJ SZELLEMET adok belétek, és elveszem a
KŐSZÍVET testetekbő1, és adok néktek HÚSZÍVEKET.
27. És az ÉN SZELLEMEMET adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én
parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
28. És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s
én leszek néktek Istenetek.
Ezek a versek világosan utalnak arra az áldásra, ami a zsidókra vár. (28. vers) Isten
megígérte, hogy azon a földön fognak lakni, amit Isten az ő atyáiknak adott. Megígérte, hogy
a zsidók az Ő népe lesznek, és Ő lesz nekik Istenük.
Ezeket a verseket lehet azonban az Úr Jézus Krisztus gyülekezetére is vonatkoztatni.
Ezek az Igék előremutatnak az Újszövetségre, amikor az ember szíve megváltozik és újjá
teremtetik az újjászületés során.
II. KORINTHUS 5:17
17. Azért, ha valaki Krisztusban van, ÚJ TEREMTÉS az; a régiek elmúltak, ímé
újjá lett minden [az ember szellemében].
Jeremiás is prófétált az eljövendő Újszövetségről és az eljövendő változásról az ember
szívében az újjászületéskor.
JEREMIÁS 31:33,34
33. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt
mondja az Úr: TÖRVÉNYEMET Az Ő BELSEJÜKBE HELYEZEM, és az ő
SZÍVÜKBE írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
34. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyafiát, mondván:
Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől
fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről
többé meg nem emlékezem.
Ezek az igeversek a Gyülekezetre vonatkoznak — Krisztus Testére. Honnan tudjuk, hogy a
Gyülekezetre vonatkoznak? Onnan, hogy a Zsidókhoz írt levél szerzője ezeket a verseket idézte a
Gyülekezetre utalva.
ZSIDÓ 8:10
10. Mert EZ AZ A SZÖVETSÉG, melyet kötök az Izráel házával, ama napok
múltán, mond az Úr: ADOM AZ ÉN TÖRVÉNYEMET AZ Ő ELMÉJÜKBE, ÉS
AZ Ő SZÍVÜKBE ÍROM AZOKAT, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem
népem.
Ebben a versben a Zsidókhoz írt levél írója a Jeremiás 31:33-34 ószövetségi igeverseket idézi,
amelyek előre tekintenek arra az időre, amikor Isten egy új szövetséget köt, amiben az ember szíve
megváltozik. Az Újszövetségben az ember szíve vagyis szelleme az, ami megváltozik.
Kérlek, figyeld meg, mit mondott még Isten: "Adom az én törvényemet az ó' elméjükbe..."
Isten elménkben levő törvényei azok, amik megújítják, illetve átformálják gondolkodásunkat.
A Worrel New Testament fordítása szerint: "...Elméjükbe helyezem az én törvényeimet, és rá is
írom azokat szívükre... "
Isten elvárja tőlünk, hogy tegyünk valamit az elménkkel. Nekünk kell megújítanunk az
elménket az Ő Igéjével, hogy elménk összhangban legyen a Szent Szellemmel, Aki a szívünkben
lakik. Ha az elménk már megújult, az elménk és a szívünk összhangban lesz Isten Igéjével.
Mivel az ember szíve megváltozott az Újszövetségben, egy új szívet kapott, és egy új
parancsolat adatott az Újszövetségben. Az Újszövetség alatt maga Isten írja be a szeretet új
parancsolatát, vagy más szóval az isteni fajta szeretetnek új törvényét szívünkbe, vagyis
szellemünkbe.
RÓMA; 5:5
5. Az ISTENNEK SZERELME kitöltetett a MI SZÍVÜNKBE a SZENT
SZELLEM által, ki adatott nékünk.
Hova töltetett ki Isten szeretete? A szívünkbe. Láthatod, hogy az Ószövetség alatt Isten a
tízparancsolatot kőtáblákra írta az Ő ujjával. (II. Móz. 24:12, 31:18) Amikor a Biblia Isten ujjáról
beszél, az a Szent Szellemre vonatkozik.
Az Ószövetség alatt az emberek szíve még nem volt újjászületve. Ebben az értelemben
kőszívűk volt, vagyis szívük nem volt újjáteremtve. Így Isten szeretetét nem lehetett kitölteni a
szívükbe a Szent Szellem által. Az Újszövetségben viszont a szívünk újjá lett teremtve az
újjászületéskor, és a kőszívből hússzív lett.
Az Újszövetség idején, Isten az Ő új szeretet parancsolatát nem kőtáblákra írta. Isten ujja — a
Szent Szellem — által egy parancsolatot írt be újjászületett szívünkbe, vagyis szellemünkbe. Azt a
parancsolatot írta be a szívünkbe, hogy szeressük egymást, mert ez az egy parancsolat betölti az
Ószövetség minden más parancsolatát.
Az Ószövetségben a törvény senkit sem tudott tökéletessé tenni. A bikák és bakok vére csak
jóvátétel volt, illetve elfedte az izraeliták bűneit, akik nem voltak újjászületve.
De Jézusnak kiválóbb szolgálata van, mint Mózesnek volt. Isten adta a törvényt Mózesnek,
Jézus pedig bevezetett egy új szövetséget az Ő saját vére által. Jézus egy jobb szövetséget vezetett
be, mint amilyen Mózesé volt, mert jobb ígéretek alapján köttetett, és ezt Jézus tulajdon vére
hitelesítette.
És az Úr Jézus Krisztus vére által, amikor újjászületünk és Isten a szívünket újjáteremti,
bűneinket nemcsak elfedi, hanem eltörli azokat, megtisztít bennünket. Isten azért tudta a szeretet
törvényét a szívünkbe írni, mert a szíveinket megtisztította és újjáteremtette.
Milyen szeretet lett kitöltve a szívünkbe? Ez a szeretet természetes, emberi szeretet? Nem; ez
az a fajta szeretet, ami Isten, mert Isten — szeretet.

245.Hagin:A szeretet 3/1. Az ÓSZ összes törvénye helyett egy új parancsolat van

3.fejezet


A szeretet: az Újszövetség törvénye


Ha ismerős vagy az Ószövetségben, tudod, hogy a törvény alatt az Ószövetség a Biblia első
öt könyvére utal, melyeknek neve görögül pentateukhosz . A törvény utalhat még a tízparancsolatra.
Az ószövetségi törvény szabályokon és előírásokon alapult.
Az Ószövetség ideje alatt élt emberek természeti emberek voltak. Nem voltak újjászületve,
mert Jézus még nem jött el, hogy az életét adja váltságként bűneinkért. Még nem vezetett be minket
az Újszövetségbe az Ő tulajdon vérével.
Ezért az Ószövetség ideje alatti emberekkel természeti szinten kellett foglalkozni, szabályok
és előírások segítségével. Őket még nem vezethette a szívük vagyis a szellemük, mert a szellemük
még nem volt újjászületve. Az Ószövetség alatt, ha valaki a törvénynek egy pontját
megszegte,bűnösnek számított az egész törvény megszegésében.
Mi viszont az Újszövetség alatt, újjászületett, új teremtmények vagyunk. (II. Kor. 5:17) Mivel
szellemünk újjá lett teremtve, Isten beírta az Ő törvényét a szívünkbe. Ezért nem vagyunk alávetve
az ószövetségi törvény rendeléseinek és előírásainak, amelyek azért adattak, hogy megfékezzék a
természeti ember hajlamait.
Az Újszövetség alatt Jézus új parancsolatot adott nekünk, mivel olyan új teremtmények
vagyunk, akiket újjáteremtett szellemüknek vagyis szívüknek kell vezetnie. Az újjászületés során
Isten újjáteremtette a szellemünket. (II. Kor, 5:17; Ef. 4:24) Ezért van az, hogy Isten tud vezetni
minket a szellemünkön keresztül, mert ez az a hely, ahol Isten szeretete lakozik.
JÁNOS 13:34,35
34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek
titeket, úgy szeressétek ti egymást.
35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
Az Újszövetség alatt a szeretet törvénye parancsolat. Isten nem javaslatként adta nekünk. Jézus azt
mondta: "Új PARANCSOLATOT adok nektek, hogy egymást szeressétek..." (Ján. 13:34) Jézus nem
valami új javaslatot vagy ötletet adott nekünk. Új parancsolatot adott.
Tudjuk, hogy az Ószövetség alatt voltak olyan rendeletek, parancsolatok és előírások, amiket
az embereknek be kellett tartaniuk, hogy a szövetség rájuk eső részét betöltsék. Például az
ószövetségi törvény tartalmazta a tízparancsolatot. (II. Móz.20:1-17)
De az Újszövetségben Jézus csak egy új törvényt, vagy más szóval parancsolatot adott
nekünk. Az új törvény azért adatott, hogy átvegye a régi törvény helyét. A szeretet törvénye az új
törvény. Ha megmaradunk az új szövetségben, a szeretet törvénye átveszi a régi törvény
előírásainak, rendeleteinek és parancsolatainak helyét.
Valamit még meg kell értenünk az újszövetségi szeretet törvénnyel kapcsolatban. Az
Újszövetség szeretet parancsolata betölti a tízparancsolatot. A szeretet törvénye beteljesítette, vagy
másként betöltötte az Ószövetség parancsolatait.

244.Hagin: A szeretet 2/5.Érett szeretet

Éretté válhatsz a szeretetben


Időre és szellemi növekedésre van szükségünk ahhoz, hogy megtanuljuk Isten szeretetét
munkára fogni az érdekünkben. Nem tudunk szellemileg felnövekedni egyik pillanatról a másikra.
Nem lehet a felnőtt ember fejét a csecsemő testére helyezni, és néha időre van szükség ahhoz, hogy
éretté váljunk a szeretetben.
Dub testvérem jó példa volt erre. Időbe telt, míg felnövekedett a szeretetben, a neveltetése
miatt. Dub korához képest mindig is négynövésű volt, tizenhat éves korára már 195 cm magas volt.
Mindig kihívóan viselkedett, mert árva és hányatott sorsú volt. Senkitől semmit nem volt
hajlandó lenyelni. Saját szememmel láttam, hogyan vert meg négy felnőtt férfit tizenhét éves fiú
létére.
De egyszer csak megtörtént, hogy Dub üdvösségre jutott. És ha tudtad volna, honnan jött,
felfedezhetted volna, hogy valami csodálatos dolog történt vele, amitől megváltozott a természete.
Jóllehet drámai változás ment végbe a belsejében, mégis nehéz volt néha megfékeznie a hústestét.
Meg kellett tanulnia éretté válni a szeretetben, és tényleg nagyon nagy utat tett meg fiatalabb
éveihez képest.
Egyszer például elment Kaliforniába, és betért egy kis kávézóba. Leült a pult mellé, és rendelt
valamit.
Amikor a kiszolgálónő kihozta neki az ételt, Dub lehajtotta a fejét, hogy imádkozzon evés
előtt. Miután imádkozott, a mellette ülő férfi megkérdezte tőle, hova valósi. Dub mondta, hogy
Oklahomából jött. A férfi megkérdezte tőle:
— Ismeri Oral Robertset?
— Közelebbről nem ismerem, de már fogtam kezet vele.
— Hát — mondta erre a férfi
— az egy ilyen-meg olyan ember. — És tett rá egy sértő megjegyzést. Majd tovább kérdezett:
— Ismeri Kenneth Copelandot?
— Igen. Ismerem őt személyesen.
— Hát — mondta erre — az is csak egy ilyen-olyan ember.
Majd azt kérdezte a férfi:
— Ismeri Kenneth Hagint? — Persze, igen. — Az is csak egy ilyen-meg-olyan ember.
Amikor a férfi ezt mondta, Dub leütötte őt a bárszékről, majd felszedte a földről, és kivitte. A
tulajdonos kihívta a rendőrséget, és amikor kijöttek, Dub felemelve tartotta a férfit, a falhoz
nyomva, és imádkozott érte.
A rendőrtiszt megkérdezte:
— Mi a baj?
— Ez a férfi mindennek elmondta a testvéremet. Azzal, amit mondott, anyámat is megsértette.
Így senki sem beszélhet a családomról.
A rendőr megkérdezte a férfitól:
— Tényleg így volt?
— Igen. — Hát, ilyet azért nem kellett volna mondania!
Majd megkérdezte Dubot:
— Ki az ön bátyja?
— Kenneth Hagin.
— Ó! Olvastam könyveit, és hallgattam kazettáit. Majd odafordult a másik emberhez:
— És maga?
— Nos, azt hiszem valóban helytelenül cselekedtem.
Dub testvérem azt mondta ennek a férfinek:
— Ha segítségre van szüksége, itt a névjegyem, jöjjön és látogasson meg.
A férfi másnap felkereste Dubot és üdvösségre jutott!
Nos, én nem vagyok amellett, hogy ilyen módon vezessük az embereket üdvösségre. Ezzel a
történettel csupán azt akartam megmutatni, hogy néha időbe telik, míg megtanuljuk megfékezni a
hústestünket, és éretté válunk a szeretetben.
Dub valóban nagy utat tett meg ifjabb éveihez képest. Időbe telt neki, de végül is
felnövekedett a szeretetben.
Az Úr elvégezte a munkát Dub bensőjében, és őt új teremtéssé tette. Aztán Dubnak meg
kellett tanulnia, hogy mi a teendő a külső, természetes emberével. Eltartott neki egy ideig amíg
megtanulta, hogyan öltözze fel Krisztust a külső emberre (Róm. 13:14), és hogy éretté váljon az
isteni fajta szeretetben.
Ne nevessük ki Dubot, hiszen vagyunk még páran, akiket az Úr még mindig tanít, hogyan
tartsuk a külső embert alávetettségben.
Egyszer prédikációt tartottam abban a gyülekezetben, amelyet akkor pásztoroltam Texasban.
A prédikáció során feltettem a kérdést: Ha szeretnél találni egy valóban szellemi embert, hol
keresnéd?
Hová mennél, ha akarnál látni egy valóban szellemi embert? Az ember csak akkor lehet
szellemi, ha gyakorolja az Isten szeretetében való járást.
Néhányan azt mondták: Én a gyülekezetbe mennék el, ha egy igazán szellemi embert
keresnék. Mások azt mondták, az lehet a valóban szellemi ember, aki felugrik és nagy hangon
nyelveken szól.
Én azt mondtam: Ha én egy szellemi embert keresnék, még csak be sem mennék a
gyülekezetbe, bár járnak a gyülekezetbe szellemi emberek. Ha találni szeretnék egy szellemi
embert, legelőször is elmennék az illető otthonába, hogy megnézzem, hogyan viselkedik és él
otthon.
Volt egy kedves hölgy, aki a szószék előtt ült az első sorban. Hangosan felkiáltott: Ó, Istenem!
Akkor nekem annyi!
Amikor ezt mondta, majdnem leszédültem a szószékről a nevetéstől. Mindenki nagy
hahotázásban tört ki. Ezen a ponton félbeszakadt az egész összejövetel.
Amikor végre összeszedtük magunkat, azt mondtam a gyülekezetnek: Nos, ez a hölgy
legalább őszintébb egy kicsit néhányunknál. Az Úr áldja meg a szívét, ez a hölgy csak csecsemő
keresztény volt abban az időben, de később rendezte dolgait, és érett keresztény lett belőle.
Felnövekedett, és éretté vált a szeretetben, végül kipróbált, erős kereszténnyé lett.
Ha úgy látod, hogy még nem vagy érett a szeretetben, ne keseredj el. Csak továbbra is
növekedj a szeretet gyümölcsében. És ha gyakorlod az isteni szeretetben való járást, az Istennel való
együtt járást, rövid időn belül növekedni fogsz az isteni fajta szeretetben!

243.Hagin:A szeretet 2/4. Isten szeretete munkálkodjon

Tanuld meg Isten szeretetét
munkába állítani az érdekedben


Azok a hívők, akik érettek Isten szeretetében, tudják, hogyan lehet szabad utat adni Isten
szeretetének, hogy uralkodjon felettük. Tudják, hogyan kell Isten szeretetének lehetővé tenni, hogy
munkálkodjon érdekükben.
Emlékszem, amikor Dub még csak csecsemő keresztény volt, egy nap bement a városba, hogy
elintézzen valamit a mamának. A városban nézeteltérése támadt a rokonokkal, majdnem össze is
verekedett velük. Nekem kellett elmennem rendezni a dolgokat.
Dub azt mondta: Legjobb, ha oda se mész. Rád fognak támadni.
Én viszont azt mondtam: Nem, nem fognak. Az a baj, hogy te még nem tudod, hogyan kell
gyakorolni Isten szeretetét, és hogyan kell munkába állítani az érdekedben.
Gondolj csak bele. Hogy fogod Istent munkára? A Biblia azt mondja: Isten szeretet. Ezért, ha
Isten szeretetét munkára fogod, Istent fogod munkára az adott helyzetben.
A Biblia azt mondja: "nagyobb az, Aki bennetek van, mint az, aki e világban van." (I. Ján. 4:4)
Nos, ki az, Aki benned van? A Szent Szellem Isten van benned, ha már újjászülettél. A Szent
Szellem kitöltötte Isten szeretetét a szívedbe. A benned levő szeretet nagyobb, mint az ördög abban,
akinek még nincs üdvössége és a sötétségben jár.
Így én mentem el az egyik rokonhoz, aki Dubnak olyan nagy problémát okozott, és ez az
asszony el is kezdett nagy hangon össze-vissza beszélni. Nem szóltam egy szót sem, csak néztem
őt, és úgy megesett rajta a szívem. Azt gondoltam magamban: Nem tehet arról, hogy így viselkedik,
mert az ördög természete van benne. Nem tehet arról, hogy ilyen önző.
A bensőmben egyre csak azt mondogattam: Hála Istennek, az Ő szeretete bennem van. Isten
szeretete bennem nagyobb, mint a benne levő gyűlölet. Nagyobb Ő, Aki bennem van, mint az, aki
őbenne van. Csak álltam ott, és szeretettel néztem őt. Hirtelen rám nézett. Haragosan megnyitotta a
száját, de semmi sem jött ki rajta! Egy szót sem tudott szólni.
Észrevehette a szeretetteljes kifejezést az arcomon, mert hirtelen letérdelt a földre, megfogta
és megcsókolta a kezem, majd a fejére tette, és azt mondta: Ken, imádkozz értem. Tudod,
mindnyájunknak szükségünk van az imára. Így elkezdtem imádkozni érte.
Majd behívta a férjét, aki hozzám fordult:
— Egyesek a rokonok közül megpróbálnak elvenni mindent szegény édesanyádtól. Mit akarsz
tenni?
Én persze tudtam, hogy épp ő az a bizonyos rokon. Így egyszerűen csak odaléptem hozzá, és
azt mondtam:
— Szeretném ha megtudnád, felkészültem minden eshetőségre. Az az igazság, hogy — még
közelebb lépve hozzá, halkan folytattam — van egy bizalmas értesülésem. Azt akarom, hogy tudd:
kész vagyok mindenre.
Az ábrázata erre teljesen megváltozott:
— Mondok én neked valamit. Gondom lesz arra, hogy édesanyád megkapja a részét. Majd mi
gondoskodunk róla. És valóban állta is a szavát.
Az én bizalmas értesülésem a Bibliából származott. Ez a bizalmas értesülés az volt, hogy
nagyobb Ő, Aki bennem van, mint az, aki őbennük van. Nagyobb Isten szeretete, ami bennem van,
mint a gyűlölet, ami a világban van. A szeretet mindig győzedelmeskedik, mert az isteni fajta
szeretet az Újszövetség útja, és ez sohasem vall kudarcot.
Élj a Bibliában, és engedd, hogy a Biblia éljen benned, akkor mindenre kész vagy. Nem kell
készülnöd; már kész vagy. Isten szeretete sohasem vall kudarcot.

242.Hagin:A szeretet 2/3. Isten szeretete szorongat

Isten szeretete szorongat minket


Amikor újjászületsz és átkerülsz a szellemi halálból az örök életbe, Isten szeretete, ami
kitöltetett a szívedbe, arra fog késztetni, hogy azt tedd, ami helyes Isten szemében.
2.KORINTHUS 5:14 14.
Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket.
Isten szeretete át tudja alakítani és meg tudja változtatni még a legkeményebb szívet is. És ha
megengeded, hogy Isten szeretete késztessen téged, nem fogsz úgy cselekedni, mint mikor még nem
volt üdvösséged.
Emlékszem, amikor 1933-ban újjászülettem, változás történt a bensőmben. Új teremtmény
lettem. A régi dolgok eltűntek a szellememből, és más ember lettem. Amikor újjászületsz, a szellemi
természeted teljesen megváltozik.
Üdvösségem előtt Isten szeretete nem volt kitöltve a szívembe. Hatéves koromban apám
elhagyott minket, és így nem nagyon emlékszem rá.
Valójában, talán három vagy négy alkalomra tudok csak visszaemlékezni vele kapcsolatban,
mert szinte soha sem volt velünk. Szokása volt, hogy egyszerűen csak elment és hosszú ideig nem
jött haza. Egyszer aztán végleg elment otthonról.
Igen, én szétszakított családban nőttem fel, és emiatt az egész világra haragudtam. Kilencéves
koromban a nagyszüleimhez költöztem. Legidősebb bátyám a másik nagyszüleinkhez ment lakni.
Mi, gyerekek, szétszóródtunk, és engem úgy neveltek fel, mintha árva gyerek lettem volna. Ide-oda
küldözgettek.
Nem volt elég, hogy a családunk szétszakadt, ráadásul én mindig beteges is voltam. Nem
tudtam úgy futni és játszani, mint a többi gyerek. Nem tudtam megvédeni magam, még a lányok is
meg tudtak verni. Igen fel voltam háborodva, mert úgy éreztem, hogy elbántak velem az életben.
Legidősebb bátyám, Dub, és én szövetséget kötöttünk, hogy amikor felnövünk, megöljük
apánkat. Elmondhatom neked, az egyedüli dolog, ami megakadályozta ezt az volt, hogy üdvösségre
jutottunk. Teljesen elszántuk magunkat arra, hogy ezt megtesszük.
Második osztályos koromban rájöttem, ha valamire is vinni akarom az életben, kell találnom
egy segéd- eszközt — valamit, ami segít nekem a harcban —, mivel annyira kicsi voltam, fizikailag
gyenge és beteges. Nem tudtam megvédeni magam, verekedni sem tudtam, mert szívbeteg voltam.
Ha megpróbáltam megtenni a legkisebb erőfeszítést is, egyszerűen elájultam.
A második osztályban például egy nálam három évvel idősebb vagány gyerek úgy arcul ütött,
hogy elterültem. Lehetett volna annyi eszem, hogy fekve maradok, én viszont felálltam, és
megpróbáltam felvenni vele a harcot. Erre ő ismét leütött.
Én felálltam, ő pedig újra leütött. Akkor elájultam. Eszméletlen voltam másfél órán keresztül.
Az iskolai nővér később azt mondta nekem: Teljesen kiment belőled az élet. Már azt hittük, soha
nem nyered vissza az eszméletedet.
Nem elég, hogy kicsi voltam és beteges, a gyerekek még állandóan piszkáltak is, és sokat
gyötörtek. Mivel apám elhagyott minket, a gyerekek az iskolában megbeszélték egymás között, és
mindenkinek el is mondták, hogy én törvénytelen gyerek vagyok.
A többiek meséltek az apjukról, és én ilyenkor semmit sem tudtam mondani, mert semmit sem
tudtam róla.
Amikor éppen nem szidalmaztak, azzal gúnyoltak, hogy apám azért nincs velünk, mert
börtönben van. Én meg ilyenkor felmérgesedtem, nekik akartam menni, de az erőfeszítéstől mindig
elájultam. Be kellett valahogy bizonyítani ezeknek a srácoknak, hogy igenis meg tudom magam
védeni, hogy ne zaklathassanak többet.
Tudod, akkor még nem voltam keresztény, és a régi testi természetem uralkodott felettem.
Nos, mivel nem tudtam megvédeni magam, elhatároztam, hogy egy kisebb méretű ácsszerszámot
használok, ez majd segít a harcban. Csak odaosontam az illető mögé aki rosszat tett nekem, és fejbe
vágtam vele.
Megtettem ezt párszor, és a gyerekek kezdtek békén hagyni. Híre ment a dolognak. De
akárhogy is van, amikor az ember árva gyermek, nincs apja, beteges, meg gyenge és még verekedni
sem tud, a többi gyerek azon van, hogy legyőzze. Azt hiszem, úgy gondolják, ezzel be tudják
bizonyítani, hogy ők már nagyok.
Dub bátyám is sokat ugratott engem, mert annyira kicsi és beteges voltam. Azt mondogatta:
Tizenkét éves korodra lány lesz belőled! Amikor ezt mondta, mindig elfutott, mert tudta, ha
elkapom, fejbe vágom a kezem ügyébe eső legközelebbi tárggyal.
Az újjászületésem előtt mindig megjegyeztem, ha valaki valami rosszat tett velem. Nem
cselekedtem azonnal, megvártam míg az illető nem figyel, mögé lopóztam és fejbe vágtam egy
tégladarabbal vagy valami hasonlóval.
Láthatod, eléggé elferdült nézetekkel nőttem fel, mivel apám elhagyott minket, hogy
boldoguljunk, ahogy csak tudunk. Meg tudom érteni, miért van az, hogy néhány ember elferdült
nézetekkel rendelkezik, ha hasonló körülmények között nőtt fel. Tudom, milyen az, amikor az
embert csak ide-oda lökdösik, ütik verik és szidalmazzák.
Amikor az embert a testi természete irányítja, bosszút akar állni. Ez ellen csak egy orvosság
van: az újjászületés, az hogy Isten szeretete kitöltessen a szívünkbe. Amikor befogadod Isten
szeretetét, az megváltoztat téged. Ha pedig már újjászülettél, neked kell megengedni, hogy Isten
szeretete uralkodjon feletted.
Mielőtt új teremtéssé lettem, ha bármely rokon bármi rosszat tett velem, megjegyeztem, és
leírtam őket, aztán soha többé nem álltam velük szóba. Attól kezdve, még ha egy szobában voltunk
is, egyszerűen figyelemre sem méltattam őket, mintha nem is léteznének.
Ha valaki egyszer is valami rosszat tett velem, és láttam, hogy jön velem szembe az utcán,
átmentem a másik oldalra, hogy ne kelljen beszélnem vele.
Aztán újjászülettem. Azonnali változás ment végbe bennem. Megváltozott a természetem.
Isten szeretete kitöltetett a szívembe! Nem igazán tudtam, hogy mi minden történt velem. Azt
viszont igen, hogy újjászülettem, és új teremtés lettem. Tudtam, hogy a belső emberem
megváltozott, és azt, hogy átmentem a szellemi halálból az életbe.
Akkor még a betegágyamhoz voltam kötve, de a következő évben meggyógyultam, és
felkeltem betegágyamnál.
Nem sokkal a gyógyulásom után az egyik rokon valótlant állított rólam. Gondolkodás nélkül
azt mondtam magamban: Majd azt teszem vele, amit szoktam, törlöm a listámról. Nem állok szóba
vele többé ebben az életben.
Láthatod, bár már újjászülettem, elmém nem volt teljesen megújítva Isten Igéjével, így még
mindig a régi, testies gondolkodás uralkodott felettem. Akkor még nem olvastam az Efézus 4:23-at.
Nem tudtam, hogy Isten szeretete kitöltetett a szívembe. Csak azt tudtam, hogy újjászülettem, és
azt, hogy megváltoztam a bensőmben.
Az, hogy a szellemünk újjá lett teremtve nem jelenti azt, hogy testünk és elménk is
megváltozott. Nem, testünk és elménk nem született újjá! Hústestünk és elménk ugyanaz ami volt
újjászületésünk előtt,
Nem sokkal azután, hogy meggyógyultam és újra jártam, láttam azt a rokont jönni felém az
utcán, aki hazudott rólam. Felötlött bennem az a gondolat, hogy a szokásos módon bánok vele, ezért
át akartam menni a túloldalra, hogy ne találkozzunk. De valami belül a szívemben felkelt bennem,
és arra késztetett, hogy ne tegyem.
Látod a Biblia azt mondja hogy mi tudjuk hogy átmentünk a halálból az életbe, mert Isten
szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Mi az, amit tudunk? Az, hogy átmentünk a
szellemi halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreket!
Mélyen a bensőmben Isten szeretete szorongatott engem. Ahelyett, hogy hátat fordítottam
volna ennek a rokonnak, Isten szeretete felkelt bennem, és én elkezdtem zokogni, mert annyira
megesett rajta a szívem.
Azt mondtam magamban: Isten áldja meg ezt a szegénykét. Ő nem tehet arról, hogy így
viselkedik, hiszen nincs még üdvössége, és még az ördög gyermeke. Az ördög gyermekei úgy
cselekszenek, mint az ördög. Isten gyermekei úgy cselekszenek, mint Isten. Én már átmentem a
halálból az életbe, ő viszont még mindig a szellemi halálban van, és a szellemi halál uralkodik
felette.
Ezért ahelyett, hogy kikerültem volna, egyenesen odamentem hozzá. Kinyújtottam a kezem,
kezet fogtunk, és azt mondtam: Én csak azt akarom, hogy tudd, én szeretlek téged. És azt akarom,
hogy tudd, ha ez bármi módon is segítene neked, én letérdelnék itt az utca közepén és
megcsókolnám a lábad.
Amikor ezt mondtam, elkezdett zokogni. A kezét a fejemre tette, és így szólt: Ó, Istenem,
Ken, imádkozz értem! Nagy szükségem van rá.
A szeretet sohasem vall kudarcot! Keresztény életemnek már az elején megértettem, nem
engedhetem, hogy a hústestem uralkodjon felettem a régi, meg nem újult gondolkozásával. Nekem
kell munkába állítanom Isten szeretetét.
A Biblia azt mondja: "... Krisztusnak szerelme szorongat minket." (II. Kor. 5:14) Mire szorít
minket Isten szeretete a szívünk belsejében? Arra szorongat minket, hogy a helyes dolgot tegyük —
engedelmeskedjünk a szeretet törvényének. Valami belül a szellememben szorongatott engem, hogy
járjak szeretetben, és én hallgattam rá.
Ezért ahelyett, hogy kikerültem volna a rokonomat, a Szent Szellem szorongatott engem,
menjek oda hozzá, fogjak vele kezet és mondjam azt: Akarom, hogy tudd, én szeretlek téged.
Amikor ezt mondtam neki, újjáteremtett szívemből szóltam, nem a régi testies
gondolkodásomból. Régi, meg nem újult gondolkodásom és a hústestem még mindig megtorlást
akart, azt, hogy szóba se álljak többé ezzel az asszonnyal. A hústest mindig azt akarja tenni, ami
helytelen.
Ezért kell megengednünk, hogy Isten szeretete szorongasson minket. Ha a szád megállás
nélkül fecseg, a hústested pedig állandó idegességben van — könnyű lesz az emberi természetednek
uralkodnia feletted. Ha viszont hagysz magadnak időt arra, hogy megvizsgáld, mi van a bensődben,
azt fogod találni, hogy van ott valami belül, ami megpróbál arra szorítani téged, hogy szeretetben
cselekedj.
Nézd meg Pált. Neki is meg kellett küzdenie a hústestével. Pál azért lett Isten nagy embere,
mert megengedte, hogy Isten szeretete szorongassa őt. Ő mondta: "Megsanyargatom testemet." (Én
tartom féken a testem — ang. ford.) Még Pálnak is meg kellett tennie, hogy hústestének és
elméjének meg nem újított vágyait az újjászületett, újjáteremtett szellemének alávetve tartsa.
II.KORINTHUS 5:17 17.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett
minden.
A hústestedet alávetettségben kell tartanod, mert nem az elmédben és nem a testedben lett újjá
minden. Szellemeben lett újjá minden. Ez a vers arról szól, hogy a belső emberben lett újjá minden.
A tested nem a te valóságos éned. A test nem lehet a valóságos éned, mert Pál azt mondta, hogy ó
— a belső ember — tesz valamit a testével. Nos, mit kell tenned a testeddel? Élő áldozatként kell
felajánlanod Istennek, és a szellemed — a belső embered — alávetettségében kell tartanod.
II.KORINTIIUS 4:16 16.
Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi KÜLSŐ EMBERÜNK megromol is; a BELSŐ
[ember] mindazonáltal napról-napra újul.
Amikor Pál az új teremtményről beszél, a belső emberről — az ember szelleméről — szól. És
a belső emberben a régiek elmúltak, újjá lett minden.
II.KORINTHUS 5:6 6.
Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy E TESTBEN LAKVÁN, távol
vagyunk az Úrtól.
Ezek szerint a test az a lakhely vagy ház, amelyben a te valóságos éned — a szellemi ember
— lakik. De a külső emberben nem múltak el a régi dolgok.
Még mindig ugyanaz a tested és az elméd. Tested pedig ugyanazokat a régi dolgokat akarja
majd tenni, amiket tett újjászületésed előtt. Elméd pedig ugyanazokon a dolgokon fog gondolkodni,
mint üdvösséged előtt.
Ha például valaki rosszat tesz neked, hústested meg nem váltott természeted — bosszút akar
állni. Hústestedben még mindig megvan ez a. bosszúálló természet: Te megütsz, én visszaütök. Te
rosszul bántál velem, én meg visszaadom neked. Ezért mondja a Biblia, hogy nekünk kell a
hústestünket a belső ember által alávetettségben tartani. Szellemi emberünknek kell uralkodnia a
hústestünk felett.
A belső embernek kell irányítani és uralni a külső embert. Ezért kell nekünk alávetettségben
tartani testünket és uralkodni testünk felett; mi nem engedjük, hogy a testünk uralkodjon felettünk.
Még Pál teste is akart olyan dolgokat tenni, amik nem helyesek, mert különben nem kellett volna
szellemének alávetve megfegyelmeznie a testét.
Ha nem ismered a Bibliát, az ördög ezt fogja mondani neked: Azt állítod, keresztény vagy, és
mégis olyan dolgokat akarsz tenni, amik nem helyesek. Biztos, hogy nincs üdvösséged!
De ez így nem igaz. Lehet, hogy van üdvösséged, ennek ellenére a hústested még mindig azt
akarja tenni, ami rossz. Ezért mondja a Biblia, hogy tartsuk hústestünket a belső embernek
alárendelve.
RÓMA 12: I 1.
Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy SZÁNJÁTOK
ODA A TI TESTEITEKET ÉLŐ, szent és Istennek kedves ÁLDOZATUL, mint a
ti okos tiszteleteteket.
Néhány ember azt hiszi, hogy a test alávetése csak a szexuális bűnökre vonatkozik. Ez
természetesen része a test alávetésének, de csak egy kis része annak. Azt is jelenti, hogy tartsd a
nyelvedet annak a belső embernek az ellenőrzése alatt, amely újjászületett és Isten képére és
hasonlatosságára lett teremtve.
Például, vannak, akik hajlamosak arra, hogy folyton csak másokról beszéljenek és
pletykáljanak. Nem veszik észre, hogy amikor ezt teszik, megengedik a hústestüknek, hogy
uralkodjon felettük.
Például "pletykás testvérnő" mindig így kezdi: Hallottad a legújabb hírt? Hallottad, mit csinált
X. Y.? Ne hidd, hogy ezzel a nőket akarom piszkálni, "pletykás testvér" sem jobb, még talán
rosszabb is náluk!
Neked kell az egész testedet alávetned újjáteremtett szellemednek. A Biblia azt mondja, szánd
oda egész testedet Istennek, élő áldozatul.
Minden hívőnek meg kell tennie, hogy újjáteremtett emberi szellemének alávetve tartja
hústestét, mert hústestünkben a régi, ádámi természet van, még ha szellemünk újjá lett is teremtve.
Tudnod kell a hústesttel kapcsolatban, hogy mindnyájunkban lakozik egy "vadállat". Nem
engedheted meg, hogy ez a vadállat kinyilvánítsa magát. Ezt a vadállat természetet a szellemed
irányítása alatt kell tartanod.
Azok a hívők akik megengedik, hogy hústestük irányítsa őket, testi keresztények. Azért kell
megengednünk, hogy Isten szeretete szorongasson minket, hogy ki tudjunk nőni a testiség csecsemő
állapotából, és olyan érett hívőkké váljunk, akik az Ige világosságában járnak.
Az érett hívők a szeretet törvényének világosságában járnak. Isten szívünkbe kitöltött
szeretete végül is diadalra vezet minket, mert Isten szeretete sohasem vall kudarcot. Az isteni fajta
szeretet mindig győzedelmes.

241.Hagin :A szeretet 2/2. Honnan tudhatod meg,hogy van üdvösséged?

Miből tudjuk, hogy üdvösségünk van?


János a halálból az életbe való átmenetelben jelöli meg az újjászületés bizonyítékát. Képzeld
el például, hogy részt veszel egy temetésen, és a szertartás kellős közepén a halott felugrik teljesen
egészségesen, életre kelve. Ő átment a fizikai halálból az életbe.
Ha te ennek ellenére odamennél ehhez az emberhez, és elkezdenéd neki bizonygatni, hogy ő
még mindig halott, egyszerűen kinevetne. Azt mondanád neki: Lassan a testtel! Te halott vagy! Te
nem élhetsz, mert nem tartozol a mi gyülekezetünkbe! Nem a megfelelő szertartások szerint vettél
vízkeresztséget, ezért halottnak kell lenned! Te nem tartozol közénk, tehát halott vagy!
De hiába mondanál akármit is annak az embernek, aki átkerült a halálból az életbe, rád se
hederítene. Ő tudja, hogy átkerült a halálból az életbe, és senki sem lenne képes meggyőzni őt az
ellenkezőjéről.
Ugyanez a helyzet az újjászületéssel. Mi tudjuk, hogy átmentünk a szellemi halálból az örök
életbe. Halottak voltunk vétkeinkben és bűneinkben, de Isten megelevenített minket szellemileg, és
élővé tett minket magának. Mi átmentünk a szellemi halálból a szellemi életbe.
Én például pontosan tudom, hogy mikor mentem át a. halálból az életbe. Én is szellemi halott
voltam! Amikor újjászülettem és átmentem a halálból az életbe, olyan volt, mintha egy kéttonnás
súly gördült volna le a mellkasomról.
A betegágyamon születtem újjá, de miután meggyógyultam, találkoztam olyan emberekkel,
akik azt mondták nekem, hogy nincs üdvösségem, mert nem tartozom az ő gyülekezetükhöz. Én
csak nevettem rajtuk. Így válaszoltam: Én tudom, hogy újjászülettem. Én tudom, hogy átmentem a
halálból az életbe. Megvan erre a bizonyítékom — szeretem a testvéreket!
Emlékszem, volt egy üzletember a szülővárosomban, aki agyvérzést kapott, és többé-kevésbé
tehetetlenné vált. Feleségének kellett intéznie a család dolgait. Sem ő, sem a felesége nem járt soha
gyülekezetbe. Akkoriban azonban, hogy ez az ember agyvérzést kapott, kilencéves kislánya
üdvösségre jutott, betöltekezett Szent Szellemmel, és elkezdett járni a vasárnapi iskolába és a
gyülekezetbe.
Iskola után, amikor a kislány kint játszott, újra és újra befutott a házba, megnézni apukáját és
megbizonyosodni arról, hogy jól van. Agyvérzése óta tolókocsiban volt. A kislány mindig
figyelemmel kísérte apja állapotát és kérdezgette:
— Apu, jól vagy?
Az apja ilyenkor azt felelte:
— Persze, kislányom, jól vagyok. — A kislány pedig visszaszaladt játszani. Egyszer, amikor a
kislány beszaladt a házba, megkérdezte apjától:
— Apu, te üdvözültél? Újjászülettél már? Az apa gondolkodás nélkül rávágta:
—Természetesen, kislányom. — A kislány pedig visszafutott játszani. A férfi azonban
elkezdett ezen gondolkodni, és rájött, hogy bár negyvenkilenc éve csatlakozott egy gyülekezethez,
még mindig nincs újjászületve.
Ezért behívta a lányát, és így szólt:
— Kislányom, én még sohasem hazudtam neked. Te megkérdezted az imént, van-e
üdvösségem. Én gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy van, csak azért, mert tagja vagyok egy
gyülekezetnek. De az az igazság, hogy nem tudok róla, hogy valaha is újjászülettem volna. A
kislány így felelt:
— Hát, apu, pedig neked szükséged lenne az üdvösségre, mert már nem vagy fiatal, és ha
nincs üdvösséged, a pokolba jutsz.
És ez volt az igazság. Á férfi könnyen kaphatott volna még egy agyvérzést, és ez bármelyik
pillanatban elvihette volna.
Az üzletember így mesélte később: "Ezt követően a feleségemmel együtt elhatároztuk, hogy
eljárunk a gyülekezetbe a kislányunkkal." A feleség újra átadta életét az Úrnak, a férj pedig
üdvösségre jutott. Majd egy idő múlva mindketten betöltekeztek Szent Szellemmel.
Nos, miután megkeresztelkedett Szent Szellemmel, ez az ember csodálatos módon meg is
gyógyult. Felállt a tolószékből, és úgy járt kelt, mint bárki más.
Amikor meglátogattam, elmesélte nekem, annyi telefonhívást és levelet kapott a
gyógyulásáról érdeklődőktől, hogy egy féloldalas hirdetést adott fel az újságban, és abban mesélte
el mindenkinek, hogyan gyógyította meg Jézus!
Egyszer, amikor ismét annál a gyülekezetnél jártam, elmentem meglátogatni. Elmesélte,
hogyan tapasztalta meg az üdvösségét. Egy este, egy ébredési összejövetel során, a vendégként
szolgáló evangélista megkérdezte:
— Van üdvösséged? Ő azt válaszolta:
— Igen, uram, van.
Az evangélista megkérdezte: Honnan tudod, hogy van üdvösséged?
— Nos — mondta ő —, elmondom neked, honnan tudom, hogy üdvözültem. Már három éve
járok ebbe a gyülekezetbe, és minden szerda este bizonyságtevő összejövetelt tartunk. Ilyenkor
számíthatunk rá, hogy az első bizonyságtevő az öreg Smith. Ez az öreg ember mindig bizonyságot
tesz, ökölbe szorítja a kezét és kijelenti: »Nekem van üdvösségem, én meg vagyok szentelődve.«, és
ezt úgy teszi, mintha provokálni akarná az embereket. Én meg mindig mérges voltam rá, ültem ott,
és magamban halkan szidalmaztam.
Azt mondogattam magamban: csak ne lennék ilyen nyomorék, majd megmutatnám én neki,
milyen nagy szent!
Szinte biztosra vehetted, hogy a következő bizonyságtevő a Baily öreglány lesz. Régebben,
amikor bizonyságot tett, én csak ültem ott, és rá is tettem megjegyzéseket.
Ezt mondtam magamban: Ez az öreglány mindig azon töri magát, hogy mindenkit üdvösségre
vezessen. Persze, amikor a férje hazajön, az ágyak még nincsenek bevetve, az egész házban jó nagy
rendetlenség van. A gyerekei az utcán futkároznak, még vacsorát sem főz a családjának.
Biztos voltam benne, hogy valami nincs rendben az öreglánynál. Különben nem lenne ilyen
zűrzavar a családjában. Ahányszor csak bizonyságot tett, én belegondoltam a dolgaiba, és egyre
dühösebb lettem rá, a vége meg az lett, hogy magamban szidalmaztam őt.
Aztán mondott valami nagyon érdekeset ez az üzletember:
— És akkor az Úr üdvösséget adott nekem, és a szívem megváltozott. Azóta nagy szeretettel
hallgatom az öreg Smith testvér bizonyságtételét. (Azelőtt csak Smith öregfiúnak hívta őt.)
Persze tudom, hogy egy kissé különc, de nagyon szereti az Urat. És elmondhatom azt is, hogy
mióta üdvösségem van, szeretettel hallgatom a drága Baily testvérnő bizonyságtételét is. {Azelőtt
csak Baily öreglánynak hívta őt.)
Természetesen tudom, hogy ő sem százszázalékosan tökéletes, de hát egyikünk sem az.
Másfelől ismerem a férjét, mert egy időben nálam dolgozott. Az a fajta ember, akinek lehetetlen a
kedvére tenni, és akivel képtelenség együtt élni.
Való igaz, azt szokta nekem mondani: Hazamegyek, és ha a feleségem nem tette le a vacsorát
az asztalra, igen mérges leszek és jól leteremtem őt. Ha pedig letette a vacsorát az asztalra,
megfogom és levágom a földre. Így persze az asszony ügyeit rá, hogy ne legyen otthon amikor az
ura hazajön. Amióta üdvösségem van egyszerűen szeretem hallgatni a drága Baily testvérnő
bizonyságtételét.
Látod, ez az ember tudta, hogy ő átment a halálból az életbe, mert szerette a testvéreket!
Amikor Isten szeretete kitöltetett a szívébe, nagy változás történt, már szerette a testvéreket.
Egy dolgot azonban meg kell értenünk. A Szent Szellem a szívedben lehet az újjászületés
által, de ha nem engeded, hogy Isten szeretete uralkodjon feletted, akkor továbbra is testi módon
jársz, és legyőzött leszel.
Visszatérve az előzőekhez, idővel Baily testvérnőnek sikerült minden gyermekét és a férjét is
üdvösségre vezetni. Amikor később visszatértem abba a gyülekezetbe, az egész család ott ült a
sorokban, és együtt imádták Istent.
De, honnan is tudta ez az üzletember, hogy üdvössége van? Tudta, hogy átment a szellemi
halálból — és annak következményéből, az Istentől való örök elkülönültségből — az életbe, mert
már szerette a testvéreket!

Veled együtt keres 2011 őszétől

látogató számláló

Áldás az olvasóra

"Nem mondanak többé elhagyottnak,országodat sem mondják pusztaságnak,hanem úgy hívnak,hogy GYÖNYÖRŰSÉGEM,országodat pedig úgy,hogy férjnél van."(Ézs 62,4)

 

"Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen,és ODAVITTE az emberhez.Akkor ezt mondta az ember:"-Ez most már csontomból való csont ,testemből való test."(1Móz 1,22-23)

 

 

Az 1999.évi LXXVI-os törvény értelmében

akkor nem sérted meg a szerzői jogokat

(különösen ,ha kereszténynek vallod magadat),

ha az írásom átvételére engedélyt kérsz

és azt a szerző neve nélkül nem használod.Köszönöm!

Örülök,ha az írásaimat olvasod és a hasznodra lehetek.

 

Isten hozott az oldalamon és remélem,hogy építhetlek téged:

-Magyarország,Románia,Szlovákia,

Szerbia,Ukrajna,Ausztria

-Egyesült Államok,Kanada,Brazília,

Eguador,

Argentína,Grenada

-Németország,Nagy-Britannia,

Írország,

Svájc,Franciaország,

Spanyolország,Lengyelország,

Hollandia,

Svédország,Belgium,

Norvégia,Csehország,Görögország,

Olaszország,Finnország,

Luxemburg,Dánia,Törökország,

Oroszország,Málta,Szlovénia,

Bosznia Hercegovina,Ciprus

-Szenegál,Algéria,Togo,Líbia,

Egyiptom,Ghána,

-Ausztrália,Új-Zéland

-Izrael,Fülöp-szigetek,Arab Emírségek,

Szaúd-Arábia,Irán

Pakisztán,Srí Lanka,Szingapúr,Indonézia

-és ismeretlen régióból való olvasók!

Üdvözöllek Titeket 54 régióban!

Isten áldja meg az életedet és a társkeresésedet!

 

 

 

 

                                   Névnap és dátum script

 

                                                Naptár

 

  

 

 

 

 

 

 

 


A győzelem állomásai
Legfrissebb hozzászólások
  • Saron: (Bár ez az eset már évekkel ezelőtt történt meg velem,az Úr szintén megmutatta,hogy nem ő a hozzám való férfi.Nagyon súlyos problémái voltak,és a személyes találkozáskor ez kiderült.Mint ahogy az is,amit végig eltitkolt,így viszont fény derülhetett rá.Nem is volt hívő,de annak állította be magát).
    (2014-09-23 18:16:24)
    28. Merj biblikus lenni a szerelemben is !
A példázatok magva
Felhasznált irodalom

Írásaimat én magam írom vagy szerkesztem,de természetesen én is használok más forrásokat.Ezt az írásomnál jelölöm.

Egyetlen könyv van,amiből kindulok,ez pedig a Biblia.Az általánosan,mindenki általt használt bölcsességeket,közkincseket (ismertebb történetek,példázatok)én magam is közkincsnek tekintem, és mivel magam sem tudom,hogy ki volt az eredeti szerzője,ott nem tudok feltüntetni nevet.

Viszont a megélt tapasztalataimon,a lelkigondozói hátteremen ,a bibliai ihletésen kívül más szerzők művei,filmei,alkotásai is gondolatokra,példázatokra,tanításokra ösztönöznek.A filmeket sokszor jelölöm is,vagy utalok rájuk.

Az írásaimra  hatást gyakorolt egyéb  szerzők:2011.évben

                                                              - Andrew Matthews felvetései a könyveiben

                                                               (filozófus,előadóművész,festőművész)

                                                              -Anthony de Mello példázatai(jezsuita pap)

                                                               -Bob Gass(igehirdető, Mai Ige ) igemagyarázatai

                                                               -Nice Life írássorozata

                                                               -O.Hallesby(professzor) imatanításai

                                                              2012.évben

                                                              -Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat történetei

                                                              -Pálhegyi Ferenc: A keresztény házasság c.írása

                                                              -a példázatnál feltüntetett hírportálokon,honlapokon 

                                                                talált történetek

                                                            2013-14.évben

                                                           - Amanda Buys lelkigondozói írásai

 

 

Feedek
Megosztás